Pedagogisk idé

 Pedagogisk idé

 Pedagogerna på förskolan ska se varje barn som unikt och barnen ska alla bli bemötta utifrån sitt eget unika Jag. Barnens nyfikenhet och upptäckarglädje är stor och ska ges stort utrymme i vår vardag och verksamhet. Alla barn ska ges en tillit till dennes egen förmåga och ge tid och möjlighet att prova själva och visa på sin kunskap. Genom att själv få prova på ökar barnen sin egen insikt och självförtroende vilket är en viktig förutsättning för att känna trygghet och tycka om sig själv. Barnens trygghet ger oss grundförutsättningen för det livslånga lärandet.

Det ska vara roligt och stimulerande på förskolan och barnen ska under hela deras tid på förskolan ges utmaningar utifrån deras egen nivå på lek och lärande.

För att kunna utmana och stimulera barnens utveckling på deras egna nivåer är det en förutsättning att vi pedagoger är närvarande och lekande pedagoger.

Dokumentation och reflektion är viktiga redskap för att följa upp, utvärdera och planera den pedagogiska verksamheten. Vi pedagoger dokumenterar för att synliggöra och förstå var barnet befinner sig i sitt lärande och i sin utveckling. Detta arbete är viktig för det enskilda barnet och gruppen och även för verksamheten.

Vi pedagoger ska ta till oss föräldrarnas kunskaper om sitt/sina barn för att vi ska kunna göra ett bra arbete med barnen. Ett nära samarbete med familjerna är viktigt för att kunna ge barnen den bästa verksamheten för varje enskilt barn. Under åren på förskolan möts pedagoger, föräldrar och barn i utvecklingssamtal för att följa barnets lärande och utveckling.

  • Varje barn unikt
  • Tillit till sin egen förmåga
  • Trygghet
  • Närvarande och lekande pedagoger
  • Dokumentation och reflektion
  • Samarbete med familjerna