Likabehandlingsplan

Bakgrund och syfte:

1 april 2006 trädde den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Syftet med denna lag är att förskolorna nu får en tydlig skyldighet att aktivt arbeta målinriktat i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Denna lag syftar alltså på att värna och främja allas lika värde och allas rätt att bli behandlad som individer på lika villkor.

I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) står det skrivet:

1§ ”Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.”

 • 6 ”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över.”

Läroplanen styrker även detta arbete med mål genom att beskriva förskolans arbete:

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: -öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, -förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt vilja att hjälpa andra, -förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och,…” (Lpfö 98)

Även kan läsas att:

”Alla som arbetar i förskolan skall -visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet, -stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.”(Lpfö 98)

Varje verksamhet som omfattar skollagen ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling där verksamhetens arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling står beskrivet. I planen ska även verksamhetens planerade åtgärder tas upp och planen ska även följas upp och utvärderas årligen.

 Ansvariga för planen: Förskolechef samt övriga pedagoger

 Barnens delaktighet: Barnintervjuer och trygghetsvandring.

Föräldrarnas delaktighet: Föräldramöten, enkäter och utvecklandesamtal.

Förankring av planen: Planen lyfts upp på föräldramöten och i samband med inskolning av alla barn samt mejlas hem/delas ut till alla föräldrar. Planen finns uppsatt synligt på förskolan.

All nyanställd personal samt långtidsvikarier informeras om planen.

Vad menas med?

Inom området med likabehandling diskuteras en mängd olika begrepp. Nedan beskrivs några av de vanligaste begreppen.

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling utifrån olika diskrimineringsgrunder. Dessa diskrimineringsgrunder är:

 • kön
 • etnisk tillhörighet, t.ex. nationellt el. etnisk ursprung, hudfärg
 • religion, eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning (fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar)
 • sexuell läggning.
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • ålder

Kränkande behandling kan visa sig i olika slags uttryck, mer eller mindre uppenbara. Kränkande behandling är ett omfattande begrepp som kan komma att uttryckas fysiskt, verbalt, psykosocialt (t.ex. utfrusen) och i text och bild (klotter, sms och chattsidor). Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde.

Kränkande behandlingar delas in i trakasserier och annan kränkande behandling. Där trakasserier är en kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna och där människans värdighet kränks. Annan kränkande behandling har sin grund i att täcka in alla andra former av kränkande behandling men som inte grundar sig inom diskrimineringsgrunderna, det kan vara mobbning eller enstaka händelser.

Vision

Vi på Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo tar helt avstånd från alla tendenser till diskriminering och kränkande behandling. Vi pedagoger ska aktivt arbeta tillsammans med övrig personal, barn och föräldrar så att ingen form av diskriminering och kränkande behandling ska förekomma på förskolan eller inom kooperativet. Alla inom kooperativet ska känna glädje och trygghet av att vara hos oss.

Nulägesanalys:

Utifrån personalens diskussioner på personalmöten kom det fram att vi ansåg att det blivit ett tuffare klimat för barnen där mer oschyssta handlingar förekommer samt ett hårdare språk mot varandra.

En del av personalen ansåg att det ej hade tillräcklig kunskap av vad det innebär med barnpiloternas arbete och hur vi ska kunna lyfta deras arbete för de övriga i personalen samt föräldrarna.

Likabehandlingsplanen behöver förankras väl inom personalgruppen för att kunna lyfta fram den mer i vår verksamhet.

All personal ansåg att de olika diskrimineringsgrunderna ansågs som bra diskussionsämnen för att få fördjupade kunskaper och reflektioner om dem. Vi har en del barn med annat modersmål och ansåg att det var viktigt att lyfta detta arbete för att på ett bättre sätt hjälpa och stötta dessa barn och deras familjer i vår verksamhet.

Personalen diskuterade också hur viktigt det är att vi som pedagoger är bra förebilder och därför kommer vi att diskutera detta under våra personalmöten under höst- och vårterminen t.ex. Hur lyfter vi positiva beteenden och hur tar vi tag i negativa beteenden?

Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebos förskolas mål för ht-15/vt-16

 • Lyfta fram barnpiloternas arbete för personal och föräldrar.
 • Förankra Likabehandlingsplanen hos all personal
 • Fördjupa personalen i diskrimineringsgrunderna, våra första områden blir funktionsnedsättning, religion och annan trosuppfattning och etnisk tillhörighet
 • Arbeta fram metoder och arbetssätt som hjälper och stöttar barn och familjer med annat modersmål än svenska.
 • Fördjupade diskussioner inom personalgruppen kring hur vi visar respekt och hänsyn och vad är positiva och negativa beteenden från oss pedagoger?
 • Hitta en bra metod att lyfta och arbeta med planen i barngruppen.

Hur arbetar vi för att förebygga all kränkande behandling?

 • Vi vuxna ska vara goda förebilder för barnen genom att visa respekt och hänsyn mot varandra.
 • Arbeta för att skapa en tillåtande miljö där barnen känner sig trygga och utifrån ålder och mognad får förståelse för varje barns olikheter och likheter.
 • Vi uppmuntrar barnens intresse för likheter och olikheter som bland annat språk och kulturer och respekterar allas lika värde.
 • Ger den fria leken utrymme så att barnen får utveckla samspel med varandra.
 • Bra förhållningssätt mot varandra i dialogen, alla ska komma till tals, lyssna på varandra och respektera varandras åsikter.
 • Pedagogerna ska finnas nära barnen för att vara uppmärksam på vad som sker i barngruppen och vara ett stöd om konflikter uppkommer.
 • Skapa aktiviteter där alla kan vara med på sin egen nivå utan att känna sig utanför.
 • Vi vuxna ingriper direkt vid konflikter.
 • Regelbunden kontakt med föräldrarna, vid lämning, hämtning, föräldramöte, utvecklingssamtal med mera.
 • Skapa olika gruppkonstellationer för barnen i aktiviteter för att öva barnen att leka och ta hänsyn till varandra.
 • Alla på förskolan ska arbeta för att ett gott arbetsklimat råder på förskolan, där alla ska känna sig trygga.
 • Vi pedagoger ska hjälpa barnen att förstå och sätta ord på sina känslor.

I en verksamhet där barnen upplever trygghet, delaktighet och glädje kan vänskapen främjas och kränkningar förebyggs.

Kartläggning av risker

På individnivå kartläggs risker via barnintervjuer och självvärdering för pedagoger och på gruppnivå via barnobservationer, trygghetsvandringar med barnen och diskussioner i arbetslaget.

Kartläggningsmetoder

 • Observationer av samspelet mellan barnen i oktober och mars varje år. Trygghetsvandringar och intervjuer med barnen.
 • Kartläggning av verksamhetens yttre och inre miljö för att identifiera riskfaktorer ska genomföras i oktober och mars varje år.
 • I självvärdering, medarbetarsamtal och på personalmöten uppmärksammas eventuella kränkningar.

Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling

Det är mycket viktigt att vi i personalen direkt uppmärksammar om någon form av kränkande behandling förekommer och tillsammans med barnet/barnen diskuterar om vad som hänt/vad de gjort. Föräldrarna skall informeras om det som hänt och vilka åtgärder vi gjort och om uppföljning.

Tillvägagångssätt vid kränkande behandlingar inom verksamheten:

 1. I första hand skall händelsen diskuteras med de inblandade för att snabbt visa att händelsen/situationen inte är acceptabelt. Prata med barnen eller de inblandade om vad som hänt och försök få en bra bild av situationen.

2.  Arbetslaget diskuterar och resonerar kring situationen direkt vid minsta misstanke om kränkande behandling. All personal ska vara insatt i händelsen. Personalen gör en plan hur vi skall hantera den uppkomna situationen för att alla ska agera likvärdigt kring situationen.

3. Gör observationer och få ner observationerna skriftligt kring situationen och berörda barnet/barnen.

4. Föräldrarna kontaktas och informeras kring det som skett och blir informerade hur vi i personalgruppen kommer att handla kring situationen.

5. Uppföljning med alla berörda kring situationen. Hur har det gått? Hur ser det ut idag? Hur går vi vidare med arbetet?

Vid minsta misstanke om trakasserier och annan kränkande behandling skall vi agera direkt. Det är viktigt att alla situationer kring kränkande behandling uppmärksammas. Det får inte läggas åt sidan och tro att det löser sig självt. Tänk på: att om situationen inte uppmärksammas, tolkas detta som att händelsen accepteras av oss vuxna.

Utvärdering och uppföljning av Likabehandlingsplanen

All personal ska ta del av likabehandlingsplanen och arbeta utefter den. Planen ska revideras varje år för att passa in i verksamheten och bli tydlig för alla. Föräldrar ska informeras om likabehandlingsplanen och vad det står i den. Barnen ska få ta del av innehållet av likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen ska varje år utvärderas för att kunna utveckla arbetet för att förhindra all form av kränkande behandling.

Till dig som förälder!

Om du som förälder misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för någon form av kränkande behandling, ta direkt kontakt med någon i personalen. Som vuxen är vi skyldiga att ingripa när vi ser ett kränkande beteende Alla måste vi gemensamt ta ansvar och arbeta för barnens bästa.

Nästa revidering: inför höstterminen 2016