Verksamhetsplan

Hjärtpunkt Skiljebo förskolas verksamhetsplan 2016

Förskolan Hjärtpunkt Skiljebo är en del i Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo som bedriver fler verksamheter som fritidsgård, hemtjänst, föreningsråd och mötesplats för äldre. Förskolan är belägen i det nybyggda huset ”Skiljeboporten” som ligger bredvid Skiljebo centrum. I samma hus finns även kooperativets övriga verksamheter samt Skiljebo bibliotek som vi har ett nära samarbete med. Förskolan har plats för 30 barn i åldrarna 1-6 år fördelade på 2 grupper. Det arbetar 5 pedagoger på förskolan samt en lokalvårdare. Förskolan har en liten men lockande gård med tillgång till en skogsdunge, en kulle och en lekpark precis runt knuten. Förskolan Hjärtpunkt Skiljebo bedriver en verksamhet som följer kraven och riktlinjerna i bland annat läroplanen för förskolan, Lpfö 98, Västerås stadsutbildningsplan samt i FN:s barnkonvention.

Uppdraget enligt Lpfö 98:

 Förskolan vilar på demokratins grund, verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Barn tillägnar sig värden och normer främst genom sina upplevelser. Vårt förhållningssätt påverkar deras förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Vi som arbetar i förskolan är viktiga som förebilder. Alla som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och socialt kompetenta samhällsmedlemmar främjas.

Pedagogisk idé

Pedagogerna på förskolan ska se varje barn som unikt och barnen ska alla bli bemötta utifrån sitt eget unika Jag. Barnens nyfikenhet och upptäckarglädje är stor och ska ges stort utrymme i vår vardag och verksamhet. Alla barn ska ges en tillit till dennes egen förmåga och ge tid och möjlighet att prova själva och visa på sin kunskap. Genom att själv få prova på ökar barnen sin egen insikt och självförtroende vilket är en viktig förutsättning för att känna trygghet och tycka om sig själv. Barnens trygghet ger oss grundförutsättningen för det livslånga lärandet.

Det ska vara roligt och stimulerande på förskolan och barnen ska under hela deras tid på förskolan ges utmaningar utifrån deras egen nivå på lek och lärande.

För att kunna utmana och stimulera barnens utveckling på deras egna nivåer är det en förutsättning att vi pedagoger är närvarande och lekande pedagoger.

Dokumentation och reflektion är viktiga redskap för att följa upp, utvärdera och planera den pedagogiska verksamheten. Vi pedagoger dokumenterar för att synliggöra och förstå var barnet befinner sig i sitt lärande och i sin utveckling. Detta arbete är viktig för det enskilda barnet och gruppen och även för verksamheten. Vi pedagoger ska ta till oss föräldrarnas kunskaper om sitt/sina barn för att vi ska kunna göra ett bra arbete med barnen. Ett nära samarbete med familjerna är viktigt för att kunna ge barnen den bästa verksamheten för varje enskilt barn. Under åren på förskolan möts pedagoger, föräldrar och barn i utvecklingssamtal för att följa barnets lärande och utveckling.

  • Varje barn unikt
  • Tillit till sin egen förmåga
  • Trygghet
  • Närvarande och lekande pedagoger
  • Dokumentation och reflektion
  • Samarbete med familjerna


Prioriterade målområden:

Utveckling och lärande

* Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk och sin språkförståelse. Barn med annat modersmål ska få känna stolthet och glädje över sitt språk samt möjlighet att utveckla detta.

Metod: Vi har samlingar varje dag där vi sjunger, rimmar/ramsar, räknar och berättar. Dagliga samtal vid t.ex. måltider, rutinsituationer. Vi läser och berättar sagor. Vi upprepar och benämner ord och begrepp. Vi delar upp barnen i mindre grupper så att alla får komma till tals. Vi använder tecken som stöd samtidigt som vi använder det talade språket. Vi lär oss olika ord på de språk som våra barn talar. Vi använder oss av världskarta och pratar om att vi har olika språk. Samverkan med biblioteket i olika projekt. Söka utbildning och inspiration inom området Annat modersmål än svenska.

Alla barn ska få utveckla sin förståelse för naturvetenskap och teknik.

Metod: Vi ska ha temadagar med olika experiment några gånger per termin. Vi har vattenlek där vi undersöker vad som flyter, sjunker, mängd, tyngd osv. Vi går till skogen där vi tittar på och undersöker olika naturvetenskapliga fenomen. Vi har tillgång till olika pussel och plockmaterial där olika tekniker kan undersökas och prövas. Vi gör i ordning olika lådor. Experimentlådor, tekniklådor, lådor med olika naturmaterial som kan byggas med, sorteras och undersökas. Skapande verksamhet som utmanar olika tekniker. Utbildning inom Naturvetenskap och teknik i förskola. Översyn av tillgängligt material. Vi har en huvudansvarig pedagog som ser till att lyfta fram, diskutera och driva arbetet med naturvetenskap och teknik framåt.

* Alla barn ska få utveckla sin förståelse för matematik och problemlösning

Metod: Vi har material som stimulerar till sortering och kategorisering. Vi pedagoger utmanar barnen med olika problemställningar och serverar inte färdiga lösningar. Vardagsmatematiken får ta stor plats och vi synliggör den för barnen. Vi använder oss av matematiska begrepp, lägesord, antal och geometriska figurer. Vi pratar mycket matematik med barnen och uppmärksammar dem på att det är just matematik de håller på med. Vi har en huvudansvarig pedagog som för fortlöpande diskussioner och reflektioner i personalgruppen och ser till att driva arbetet med matematik i förskolan framåt.

* Skriftlig och digital dokumentation ska finnas för varje barn där barnets utveckling tydligt framgår.

Metod: Vi observerar barnen fortlöpande. Vi fotar och filmar barnen. Barnen har varsin mapp på datorn där deras foton sparas. Barnen har varsin pärm där vi samlar foton, skapande och annan dokumentation. Vi för fortlöpande samtal i personalgruppen om alla barn och deras utveckling. Vi har en huvudansvarig pedagog som driver arbetet med dokumentation framåt.
Normer och värden

  • Alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna trygghet i att vara på förskolan.

Vi ska arbeta aktivt efter planen mot diskriminering och kränkande behandling

 Metod: Vi tar tag i konflikter på en gång och pratar med de berörda. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis. Vi intervjuar barnen om vad de tycker känns bra/minde bra på förskolan. Vi pedagoger delar upp oss bland barnen. Vi uppmärksammar ALLA barn. Vi observerar barnen fortlöpande. Vi går undan när vi behöver prata med någon förälder, arbetskamrat eller barn om saker som inte berör andra. Vi tar upp eventuella ”problem” direkt med den det berör. Vi har en stående punkt på personalmötet som handlar om hur vi har det i personallaget. Vi diskuterar och reflekterar kring de olika diskrimineringsgrunderna. Denna period fokuserar vi på områden som: religion och annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Föräldrar får kontinuerlig information om hur deras barn har det på förskolan. Vi delar ut en egen föräldraenkät.

* Möten över generationsgränserna och samarbete med övriga kooperativet.

Metod: En pedagog och några barn deltar varje onsdagseftermiddag på trivselträffar med pensionärerna på Mötesplatsen. Vi firar de årliga traditionerna tillsammans med pensionärerna på Mötesplatsen. Samarbete med Skiljebo bibliotek inom olika projekt, bla ”Allas barnbarn” som går ut på att det kommer en pensionär till vår förskola och läser och berättar för barnen. Personal från andra verksamheter i kooperativet finns lättillgängliga och kan hjälpa till i verksamheten vid behov.

Barns och föräldrars inflytande

* Barnens egna behov, intressen och lek ska ligga till grund för den miljö och den verksamhet som förskolan bedriver kopplat till läroplanen.

Både barn och föräldrar ska kunna utrycka sina tankar och åsikter på ett sådant sätt, att de ska känna sig respekterade och kunna påverka barnens situation.

Eftersom verksamheten bygger på barnens intressen, ska de ges möjlighet att välja mellan olika alternativ i verksamheten.

Barnen skall ges möjlighet att träna på att ta ansvar för sina handlingar och att lära sig att visa respekt för vår gemensamma miljö.

 Metod:

Vi delar ut en egen föräldraenkät som kompletterar PN-stabens. Det finns ett föräldraråd där alla är välkomna att lämna förslag och åsikter. Föräldramöten. Idélåda. Barnintervjuer och barnobservationer Tema efter barnens intressen. Erbjuda barnen fler valmöjligheter att påverka sin vardag på förskolan.

 Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet genom egna utvärderingar, samtal och reflektioner kring vårt förhållningssätt och våra utvecklingsmål. Vi har pedagogiska samtal på våra personalmöten där pedagogerna kan ta upp frågeställningar som de behöver stöd och hjälp med. Vi fortbildar varandra genom detta och genom att samtala kring litteratur vi läst gemensamt. 2 gånger per år utvärderar vi vår lokala arbetsplan samt verksamhetsplanen. Vi använder oss även av självskattningsmaterialet BRUK. Ett mål för oss pedagoger under 2016 är att fortsätta utveckla oss inom området Lärplatta i förskolan. Vi ska även skaffa ett Instagram konto där vi kan göra föräldrarna mer delaktiga i sina barns vardag genom att följa oss i både bilder och text. Ett annat mål är att fördjupa oss mer i naturvetenskap och teknik. Vi har en pedagog som läser just detta ämne på Förskolelyftet.

Uppdatering

Denna verksamhetsplan ska ligga till grund för vårt arbete och vår utvärdering på Hjärtpunkt Skiljebo förskola. Den skall uppdateras av arbetslaget inför varje nytt läsår (augusti). All personal ska vara insatt i dess innehåll och göra sitt bästa för att våra mål ska uppnås. Verksamhetsplanen ska genomsyra verksamhetens innehåll som en röd tråd.