Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för förskolan Ht 20 – Vt 21

Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebos förskola har plats för 30 barn i åldrarna 1-6 år fördelade på 2 grupper. Det arbetar 6 pedagoger, 3 förskollärare och 3 barnskötare, på förskolan samt en lokalvårdare. Förskolan har en trevlig gård för utevistelse samt en närliggande skogsdunge, kulle och lekpark precis runt knuten.

Förskolan bedriver en utbildning som följer kraven och riktlinjerna bland annat utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18), samt barnkonvention.

Våra prioriterade målområden för 2021 har lyfts fram utifrån v med personalgruppen, utifrån resultat från enkäten från kommunen som vårdnadshavare och barn får svara på.

 

Prioriterade målområden

  • Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk och sin språkförståelse. Barn med annat modersmål ska få känna stolthet och glädje över sitt språk samt ges möjlighet att utveckla detta. Vi använder oss av TAKK (tecken för alternativ kommunikation)
  • Skriftlig och digital dokumentation ska finnas för varje barn där barnets utveckling tydligt framgår.
  • Att utveckla arbetet kring IKT på förskolan.

Målområden

  • Alla barn ska få utveckla sin förståelse för matematik och problemlösning.
  • Alla barn ska få utveckla sin förståelse för naturvetenskap och teknik.
  • Alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna trygghet i att vara på förskolan. Vi ska arbeta aktivt efter planen mot diskriminering och kränkande behandling.
  • Möten över generationsgränserna och samarbete med övriga inom kooperativet.
  • Arbeta för att synliggöra barnkonventionen i utbildning.
  • Utveckla arbetet med samverkansformer som stödjer och underlättar barnens övergång till förskoleklass.

 

 

Förskolans arbetsmetoder för att uppfylla de prioriterade målområdena finns beskrivna och kan tas del av i ”Enhetens arbetsplan, Förskolan Hjärtpunkt Skiljebo” som finns på förskolan.