Likabehandlingsplan

Vision

Vi på Kooperativ Hjärtpunkt Skiljebo tar helt avstånd från alla tendenser till diskriminering och kränkande behandling och ska aktivt arbeta tillsammans med personal, barn och föräldrar för att ingen form av kränkande behandling får förekomma på förskolan och inom kooperativet. Alla inom kooperativet ska känna glädje och trygghet av att vara hos oss.

Bakgrund och syfte:

1 april 2006 trädde den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Syftet med denna lag är att förskolorna nu får en tydlig skyldighet att aktivt arbeta målinriktat i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Denna lag syftar alltså på att värna och främja allas lika värde och allas rätt att bli behandlad som individer på lika villkor.

 

I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) står det skrivet:

1§ ”Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.”

 

 • 6 ”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över.”

 

Läroplanen styrker även detta arbete med mål genom att beskriva förskolans arbete:

”Förskolan skal ge varje barn förutsättningar att utveckla:
-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt vilja att hjälpa andra,
-respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,…” (Lpfö 18)

Även kan läsas att:

”Arbetslaget ska
-visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet,
-stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter,1reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.”(Lpfö 98)

 

Varje verksamhet som omfattar skollagen ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling där utbildningens arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling står beskrivet. I planen ska även utbildningens planerade åtgärder tas upp och planen ska även följas upp och utvärderas årligen.

Ansvariga för planen: Rektor, förskollärare, barnskötare och övrig personal

Barnens delaktighet: Trygghetsvandring med tillhörande barnintervjuer med hjälp av symboler vid behov sker under juni månad. Sen utvärderar vi det vid ett APT.

Vårdnadshavares delaktighet: Möten och utvecklande samtal.

Förankring av planen: Planen lyfts upp på möten med vårdnadshavare och i samband med inskolning av alla barn. Planen finns uppsatt synligt på förskolan samt på förskolans hemsida.

All nyanställd personal samt långtidsvikarier informeras om planen samt att den finns i vår vikariepärm.

Vad menas med?

Inom området med likabehandling diskuteras en mängd olika begrepp. Nedan beskrivs några av de vanligaste begreppen.

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling utifrån olika diskrimineringsgrunder. Dessa diskrimineringsgrunder är:

 • kön
 • etnisk tillhörighet, (född i t.ex. Sverige men tillhör same, svensk, kurd, m.fl.)
 • religion, eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder (fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar)
 • sexuell läggning.
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • ålder

 

Kränkande behandling kan visa sig i olika slags uttryck, mer eller mindre uppenbara. Kränkande behandling är ett omfattande begrepp som kan komma att uttryckas fysiskt, verbalt, psykosocialt (t.ex. utfrusen) och i text och bild (klotter, sms och chattsidor). Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde.

Kränkande behandlingar delas in i trakasserier och annan kränkande behandling. Där trakasserier är en kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna och där människans värdighet kränks. Annan kränkande behandling har sin grund i att täcka in alla andra former av kränkande behandling men som inte grundar sig inom diskrimineringsgrunderna, det kan vara mobbning eller enstaka händelser.

Nulägesanalys:

 Vi har rekryterat ny personal samt att vi fått in nya barn i våra barngrupper. Detta gör att i nuläget arbetar vi för att lära känna varandra vuxna – vuxna, vuxna – barn samt barn – barn.

Vi pratar värdegrund samt förhållningssätt för att hitta en gemensam grund för oss på förskolan. Vi fortsätter diskutera om hur vår miljö ser ut både inne och utomhus för att fortsätta utveckla verksamhetens miljö och för att kunna bemöta och utmana barnen i deras lärande.

Vi ska fortsätta vårt arbete med att förankra samt synliggöra barnkonventionen hos barngruppen och pedagogerna. Detta för att förstärka vårt värdegrundsarbete och vårt förhållningssätt. De olika diskrimineringsgrunderna ser vi som bra diskussionsämnen för att få fördjupade kunskaper och reflektioner kring vårt arbete inom likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling.

Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebos förskolas mål ht-22/vt-23

 • Förhållningssätt och bemötande – hur är vi mot varandra, barn
  –vuxna, barn-barn samt vuxna-vuxna.
 • Att aktivt arbeta med barnkonventionen i barngruppen där likabehandlingsplanen synliggörs genom kompisböckerna.
 • Alla barn ska få möjlighet att känna och uppleva trygghet, trivsel, anknytning och social kompetens.

Hur arbetar vi för att förebygga all kränkande behandling?

 • Vi vuxna ska vara goda förebilder för barnen genom att visa respekt och hänsyn mot varandra, vuxna-barn och vuxna-vuxna.
 • Arbeta för att skapa en tillåtande miljö där barnen känner sig trygga och utifrån ålder och mognad får förståelse för varje barns olikheter och likheter.
 • Vi uppmuntrar barnens intresse för likheter och olikheter som bland annat språk och kulturer och respekterar allas lika värde.
 • Ger den fria leken utrymme så att barnen får utveckla samspel med varandra.
 • Bra förhållningssätt mot varandra i dialogen, alla ska komma till tals, lyssna på varandra och respektera varandras åsikter.
 • Pedagogerna ska finnas nära barnen för att vara uppmärksam på vad som sker i barngruppen och vara ett stöd om konflikter uppkommer.
 • Arbeta för alla barns möjlighet till delaktighet och inflytande.
 • Regelbunden kontakt med vårdnadshavare, vid lämning, hämtning, utvecklande samtal med mera.
 • Skapa olika gruppkonstellationer för barnen i aktiviteter för att öva barnen att leka och ta hänsyn till varandra.
 • Alla på förskolan ska arbeta för att ett gott arbetsklimat råder på förskolan, där alla ska känna sig trygga.
 • Vi pedagoger ska hjälpa barnen att förstå och sätta ord på sina känslor.

 

Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling inom verksamheten:

 1. I första hand skall händelsen diskuteras med de inblandade för att snabbt visa att händelsen/situationen inte är acceptabelt. Prata med barnen om vad som hänt och försök få en bra bild av situationen.
 2. Berörd personal diskuterar och resonerar kring situationen direkt vid minsta misstanke om kränkande behandling. All personal ska vara insatt i händelsen. Personalen gör en plan hur vi skall hantera den uppkomna situationen för att alla ska agera likvärdigt kring situationen.
 3. Vårdnadshavare kontaktas och informeras kring det som skett och blir informerade hur vi i personalgruppen kommer att handla kring situationen.
 4. Uppföljning med alla berörda kring situationen. Hur har det gått? Hur ser det ut idag? Hur går vi vidare med arbetet?

 

Utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplanen

All personal ska ta del av likabehandlingsplanen och arbeta utefter den. Planen ska revideras varje år för att passa in i utbildningen och bli tydlig för alla.  Likabehandlingsplanen är en återkommande punkt på våra möten för att hålla den levande samt aktuell. Den ska varje år utvärderas för att kunna utveckla arbetet för att förhindra all form av kränkande behandling.

Till dig som vårdnadshavare!

Om du som vårdnadshavare misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för någon form av kränkande behandling, ta direkt kontakt med någon i personalen. Som vuxen är vi skyldiga att ingripa när vi ser ett kränkande beteende. Alla måste vi gemensamt ta ansvar och arbeta för barnens bästa.

 

I en verksamhet där barnen upplever trygghet, delaktighet och glädje kan vänskapen främjas och kränkningar förebyggs.

Nästa revidering augusti -23.