Verksamhetsplan

pool

Fritidsgårdens verksamhetsplan 2018

Enligt vår överenskommelse med Grundskolenämnden ska vi bedriva fritidsgårdsverksamhet i Skiljeboområdet. Verksamheten ska pågå under ungdomars fritid och framför allt inriktas mot ungdomar i högstadieåldern. Samarbete med områdets föreningar och kommunala verksamheter ska ingå.

Fritidsgården arbetar efter fritidsgårdarnas gemensamma handlingsplan. Fokusområden i denna handlingsplan är:
Pedagogiskt ledarskap, trygghet, trivsel, inflytande, delaktighet, jämlikhet, ha roligt i en pedagogisk miljö, hållbar utveckling, kvalitetssäkring & styrning och medarbetarkompetens.
Utöver handlingsplanen finns flera handlingsplaner och rutiner som fritidsgården arbetar efter, bland annat plan mot kränkande behandling och pedagogisk idé.

Vision

Skiljebogården ska vara välkomnande, trygg och tillåtande. Här ska finnas engagerade vuxna som bryr sig. Här ska delaktighet vara en självklarhet, och här ska varje människa ses som unik, kompetent och värd att mötas med respekt och empati.

Verksamhet

Skiljebogården är öppen måndagar, tisdagar och onsdagar mellan kl. 18.00 och 21.30, samt varannan fredag mellan kl. 19.00 och 24.00.Verksamheten riktar sig framför allt mot ungdomar i åldern 13-16 år, men har besökare mellan 12 och 18 år.
Fritidsgården ska vara öppen för alla oavsett bakgrund, kön och etnicitet. Den öppna verksamheten ska underlätta och ge utrymme för möten mellan ungdomar på deras fritid. Det är viktigt att i den öppna verksamheten både kunna se varje individ och samtidigt helheten.

Grundpelare för vår öppna verksamhet är:

 • Kommunikation och kontakt med ungdomarna. Det dagliga samtalet med våra ungdomar är bland det viktigaste i vår verksamhet.
 • Se till individen och försöka ha aktiviteter där alla kan delta, både enskilt och tillsammans.
 • Försöka öppna upp för nya intressen och visa på vilka alternativ som finns inom sport, kultur etc.

I övrigt kan vi erbjuda ungdomarna matlagning/bakning, pingis, film, biljard, iPad, dans, airhockey, skapande, inomhusfotboll och tv-spel i våra lokaler. Vi bedriver även ett litet café på kvällarna.

Aktiviteter

Vi satsar precis som tidigare på att ha en planerad aktivitet varje öppen kväll, både stora och små. Ungdomarna ska kunna påverka de planerade aktiviteterna. Det ska även finnas möjlighet att genomföra aktiviteter spontant.
Vi kommer att delta i den mån vi kan på så många kommungemensamma arrangemang som möjligt.
Dessutom satsar vi precis som tidigare på julövernattningen på jullovet.

Sommarsysselsättning

Under sommaren får ungdomar från årskurs 7-9 möjlighet att göra sommarsysselsättning på Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo.

 

Mål 2016

Inom varje fokusområde finns ett antal mål och aktiviteter/åtgärder. De utgår dels från fritidsgårdarnas gemensamma handlingsplan, och dels från den tillsyn som gjordes våren 2015.

Nedan listas målen, och i den lokala arbetsplanen finns åtgärder och aktiviteter som beskriver hur dessa mål ska uppnås.

Pedagogiskt ledarskap
 • Kurs lösningsfokus
 • Idé-tavla
 • Större/tätare kontakt med andra fritidsgårdar
 • Bygga bärande relationer
 • Tillåtande atmosfär där alla vågar dela med sig av tankar och idéer

 

 Trygghet & trivsel
 • Fritidsgården ska vara trygg
 • Vi ska se alla/skapa relationer
 • Vi ska ha en god kontakt med vårdnadshavare
 • Alltid ett bra bemötande

 

Inflytande & delaktighet
 • Vi ska skapa nya rutiner för att ta in förslag från ungdomarna
 • Utvärderingar tillsammans med ungdomarna
 • Ungdomarna ska ha inflytande över verksamheten
 • Vi ska synliggöra resultat efter utvärderingar och enkäter
 • Vi ska ha en tätare kontakt med vårdnadshavare
 • Ungdomarna ska vara delaktiga i verksamheten
 • Information ska nå ut till ungdomarna

Till exempel ska vi ta tillvara på ungdomars förslag och åsikter genom det dagliga mötet, förslagstavla, Facebook/Instagram, stormöten och enkäter.

 

Jämlikhet
 • Vi ska ha en likabehandlingsplan
 • Ledarna ska ha ett normkritiskt förhållningssätt
 • Antalet tjejer som besöker gården ska öka

Bland annat ska likabehandlingsplanen ses över och anpassas för att gälla hela kooperativet. Det är ett stort arbete där både personal och besökare ska delta.

 

Ha roligt i en pedagogisk miljö och verksamhet
 • Aktivt arbeta mot tobak
 • Ungdomarna ska ha möjlighet att prova på sådant de tidigare inte gjort
 • Vi ska stötta ungdomarna i skolarbetet

Till exempel ska vi under 2016 fortsätta med den påbörjade studieverkstaden Fixa läxan! som är ett samarbete med föreningar, studieförbund och biblioteket.

 

Hållbar utveckling
 • Vi ska synliggöra arbetet kring hållbar utveckling
 • Vi ska ha tydliga rutiner för hållbar utveckling för personalen

 

Kvalitetssäkring och styrning
 • Det ska finnas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • Kvalitetsarbetet ska synliggöras för personalen
 • Ungdomar och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
 • Aktivitetsplaner ska skrivas och användas för dokumentation

 

Medarbetarkompetens
 • All personal ska ha en kompetensutvecklingsplan

 

Samarbeten

Fritidsgården ska samarbeta med skola, organisationer och andra fritidsgårdar i Västerås. Detta görs på följande vis:

 • Fritidsledarträffar
 • Områdesgrupp
 • Skolcaféet och rastverksamhet
 • Lilla unggruppen
 • Fixa läxan
 • Gemensamma arrangemang med föreningar eller andra fritidsgårdar
 • Here 4 U Neighbourhood
 • Föreningsrådets arrangemang

 

Förebyggande arbete

Fritidsgården ska jobba med förebyggande arbete. Detta gör vi bland annat i områdesgruppen och lilla unggruppen. Dokumentet Liv & Hälsa Ung är också ett viktigt underlag som visar hur det ser ut i just vårt område, likaså brukarenkäterna.
Det dagliga samtalet är dock alltid det viktigaste. Det är då vi kan se och höra varningstecken, men även diskutera ämnen så som alkohol, narkotika och våld.
Vi ska även regelbundet anordna temakvällar inom exempel hälsa, respekt och andra viktiga ämnen.

Kontakt med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare till våra ungdomar är en viktig del av fritidsgårdens arbete. Det är de som känner sina ungdomar bäst och har störst möjlighet att påverka deras livsstil.
Vi ska under 2016 försöka få kontakt med vårdnadshavare och vuxna i området på följande sätt:

 • Delta på Skiljeboskolans föräldramöten.
 • Samtal i samband med via ungdomarnas ansökningar om medlemskap.
 • Föräldrakväll/informationskväll på fritidsgården.

 

Marknadsföring

Marknadsföring behövs för att ungdomar och vuxna i området ska veta om att vi finns och vart de kan vända sig.

 • Ett informationsblad ska finnas tillgängligt på Skiljeboskolans föräldramöten.
 • Fritidsgårdens Facebook och Instagram ska kollas en gång om dagen och uppdateras varje öppen kväll.
 • På hemsidan ska veckoprogram, kontaktuppgifter och information om gården finnas. Hemsidan hänvisar också till fritidsgårdens facebook.
 • Affischer med planeringen ska sättas upp på Skiljeboskolan, Rotundaskolan och i Skiljebogallerian.
 • Sms med information om aktiviteter ska skickas ut till de ungdomar som vill vara med i vår sms-panel.
 • ”Korridorshäng”. Personal ska med jämna mellanrum besöka elevernas korridorer för att skapa relationer och marknadsföra fritidsgården.