Verksamhetsplan

pool

Fritidsgårdens verksamhetsplan 2021

Mål

Vårt övergripande mål är att fritidsgårdens verksamhet ska bidra till att besökare och samverkanspartners ges förutsättningar att skapa sig goda livsvillkor samt verka för demokrati, delaktighet och medskapande.

Det är mål som tagit fram i den nya handlingsplanen som gäller för alla fritidsgårdar i Västerås och gäller åren 2020-2026.

Vi ska utifrån ett socialt hållbart perspektiv forma ett innehåll på fritidsgården i samverkan med besökare, civilsamhälle, andra fritidsgårdar och andra viktiga aktörer.

Fritidsgården ska fungera som ett alternativ för de ungdomar som inte på egen hand hittar in i t ex förenings- och kulturliv.

 

Vision

Skiljebogården ska vara välkomnande, tillåtande och trygg för våra ungdomar. Här ska finnas vuxna som är engagerade och som bryr sig. Delaktighet ska vara en självklarhet och varje besökare ska ses som unik och värd att mötas med empati och respekt.

 

  • Vi arbetar kreativt för att stärka ungdomars självkänsla och ge dem verktyg för livet. Tillsammans skapar vi aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och
  • Vi bygger verksamheten på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt, hänsyn, empati och Vi strävar efter att alla ska känna sig rättvist behandlade.
  • Vi strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och Vi arbetar för att alla ska känna glädje, gemenskap och möjlighet till delaktighet och inflytande.
  • Vi söker aktivt samverkan med andra komponenter för att ständigt utvecklas och möta nya behov. Vi väljer att se möjligheter, även i svårigheter.
  • Vi strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och hörda, bygger relationer, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri

 

Fokus områden 2021

Vi har under 2020 arbetat med att attrahera nya och fler ungdomar, och även behålla de besökare vi har. Göra Skiljebogården till en trygg, motiverande plats att vara på för alla ungdomar. Det gör vi genom att skapa en trygg stabil arbetsgrupp, stärka relationerna till våra ungdomar och nå ut till olika samarbetspartners. Vi kommer fortsätta att fokusera på dessa områden även under 2021.

Utifrån kvalitetsenkätens svar så ser vi att v i har gjort ett bra arbete då allt pekar på stora förbättringar sedan 2019 på alla områden. Vi ska vara stolta!

Lägga fokus på trygghet, förtroende, ansvar och lära sig nya saker.