Likabehandlingsplan

Bakgrund och syfte

Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebos fritidsgård omfattas inte av kravet att ha en likabehandlingsplan eller en plan mot kränkande behandling, och inte heller av läroplanen.
Dock väljer vi att ha en sådan då vi arbetar med barn och ungdomar dagligen, och vi anser det mycket viktigt att all personal har en gemensam grund i hur vi arbetar med att motverka kränkningar på vår fritidsgård.
I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) står det skrivet:
1§ ”Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.”
6§ ”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över.”
Läroplanen styrker även detta arbete med mål genom att beskriva förskolans arbete:
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:
– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
– förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och,… (Lpfö 98)
Även kan läsas att:
”Alla som arbetar i förskolan skall:
– visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
– stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” (Lpfö 98)

Vad menas med…?

Inom planen mot kränkande behandling diskuteras en mängd olika begrepp. Nedan beskrivs några av de vanligaste begreppen.
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling utifrån olika diskrimineringsgrunder. Dessa diskrimineringsgrunder är:
– kön
– etnisk tillhörighet (född i t.ex. Sverige, men tillhör same, svensk, kurd m.fl.)
– religion, eller annan trosuppfattning
– funktionshinder (fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar)
– sexuell läggning
Kränkande behandling kan visa sig i olika slags uttryck, mer eller mindre uppenbara. Kränkande behandling är ett omfattande begrepp som kan komma att uttryckas fysiskt, verbalt, psykosocialt (t.ex. utfrusen) och i text och bild (klotter, sms och chatsidor).
Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde.
Kränkande behandlingar delas in i trakasserier och annan kränkande behandling. Där trakasserier är en kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna och där människans värdighet kränks. Annan kränkande behandling har sin grund i att täcka in alla andra former av kränkande behandling men som inte grundar sig inom diskrimineringsgrunderna, det kan vara mobbning eller enstaka händelser.

Vision

Vi på Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebos fritidsgård tar helt avstånd från alla tendenser till kränkande behandling och ska aktivt arbeta tillsammans med personal och ungdomar för att ingen form av kränkande behandling får förekomma på fritidsgården och inom kooperativet. Alla inom kooperativet ska känna glädje och trygghet av att vara hos oss.

Mål 

Alla inom verksamheten ska tillsammans skapa en bra miljö, där ungdomarna ska känna sig trygga.
Skapa en fritidsgård fri från kränkande behandlingar.
Grundlägga tankesättet ” alla människors lika värde”.

Hur arbetar vi för att förebygga all kränkande behandling?

Vi vuxna ska vara goda förebilder för ungdomarna genom att visa hänsyn och respekt mot varandra.
Vi uppmuntrar ungdomarnas intresse för likheter och olikheter som bland annat språk och kulturer, och respekterar allas lika värde.
Bra förhållningssätt mot varandra i dialogen, alla ska få komma till tals, lyssna på varandra och respektera varandras åsikter.
Personalen ska finnas nära ungdomarna för att vara uppmärksamma på vad som sker och vara ett stöd om konflikter uppstår.
Skapa aktiviteter där alla kan vara med på sin egen nivå utan att känna sig utanför.
Vi vuxna ingriper direkt vid konflikter.
Alla på fritidsgården ska arbeta för att ett gott arbetsklimat råder på fritidsgården.
Personalen använder sig av 123-regeln.

Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling

Det är mycket viktigt att vi i personalen direkt uppmärksammar om någon form av kränkande behandling förekommer och tillsammans med ungdomen/ungdomarna diskuterar vad som har hänt/vad de gjort.
Tillvägagångssätt vid kränkande behandlingar inom verksamheten:
1. I första hand ska händelsen diskuteras med de inblandade för att snabbt visa att händelsen/situationen inte är acceptabel.
Prata med ungdomarna och få en bra bild av vad som hänt. Det är viktigt att prata om varför det inte är acceptabelt att bete sig eller göra på ett visst sätt.
2. Arbetsgruppen diskuterar och resonerar kring situationen direkt vid minsta misstanke om kränkande behandling. All personal ska vara insatt i händelsen. Personalen gör en plan för hur vi ska hantera den uppkomna situationen för att alla ska agera likvärdigt kring situationen.
3. Gör observationer och skriver incidentrapport. Där dokumenteras vilka som varit inblandade, åtgärder, eventuella föräldrakontakter etc.
4. Vid en allvarlig händelse kontaktas föräldrar och informeras om det som skett och hur vi i personalgruppen kommer att handla kring situationen.
5. Uppföljning med alla berörda kring situationen. Hur har det gått? Hur ser det ut idag? Hur går vi vidare med arbetet? Detta dokumenteras också i incidentrapporten.
Vid minsta misstanke om trakasserier och annan kränkande behandling ska vi agera direkt. Det är viktigt att alla situationer kring kränkande behandling uppmärksammas. Det får inte läggas åt sidan och tro att det löser sig självt.

Tänk på att:
Om situationen inte uppmärksammas tolkas detta som att händelsen accepteras av oss vuxna!
Utvärdering och uppföljning
All personal ska ta del av planen mot kränkande behandling och arbeta utefter denna.
Planen ska revideras varje år för att passa in i verksamheten och bli tydlig för alla.
Planen mot kränkande behandling ska varje år utvärderas för att kunna utveckla arbetet för att förhindra all form av kränkande behandling.

Till dig som förälder

Om du som förälder misstänker att din eller någon annans ungdom utsätts för någon form av kränkande behandling, ta direkt kontakt med någon i personalen. Som vuxna är vi skyldiga att ingripa när vi ser ett kränkande beteende – om inte, tolkas det som att vi accepterar detta beteende. Alla måste vi gemensamt ta ansvar och arbeta för ungdomarnas bästa.